Unikalna Retro-fotobudka lub Podświetlana Fotobudka + Napis LOVE!

Kontakt:

email: info@dorozpuku.pl

tel. 505 480 798 (Robert)

Unikalna Retro-fotobudka lub Podświetlana Fotobudka + Napis LOVE!

Śledź nas w social media:

12 lutego 2019
Regulamin konkursu „Fotobudka na Twojej imprezie”
(dalej „Regulamin”)

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Fotobudka na Twojej imprezie” (dalej: „Konkurs”).

Organizatorem Konkursu jest:

Fotobudka do Rozpuku
ul. Pokoju 102
05-320 Mrozy
info@dorozpuku.pl

 (dalej „Organizator”).

 1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 9.02.2019 do dnia 17.02.2019.
 3. Do udziału w Konkursie uprawniona jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

- wykonanie zadania Konkursowego (dalej „ Zadanie”),

-zaakceptowanie w całości Regulaminu

 1. Fundatorem nagród określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu jest Organizator.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz oraz jednokrotnie wykonać Zadanie.
 3. Zadanie polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: Dlaczego chcesz mieć fotobudkę na swojej imprezie?
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.
 5. Wszystkie zgłoszenia, zawierają̨ce treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś́ prawa autorskie; zawierają̨ce treści: erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność́ osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają̨ podstawowych wymagań́ stawianych przez warunki konkursu zostaną̨ usunięte przez Organizatora.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471.).

 

 

2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Oceny Zadań dokona 2-osobowa komisja wyznaczona przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. Organizator przyzna 4 nagrody w postaci bonów do wykorzystania przy zamówieniu usługi fotobudki lub retrobudki w Fotobudka do Rozpuku, najniższy możliwy do zamówienia pakiet to 2 h fotobudki lub retrobudki.

- 1 nagroda główna: bon w wysokości 500 zł;

- 3 nagrody dodatkowe: bony w wysokości 200 zł każdy.

(zwana dalej „Nagrodą” lub w liczbie mnogiej „Nagrodami”).

 1. Spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają Nagrodę główną lub nagrody dodatkowe (dalej „Zwycięzca” lub w liczbie mnogiej „Zwycięzcy”), których Zadanie Komisja Konkursowa uzna za najbardziej pomysłowe i kreatywne.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzca albo Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i o trybie odbioru Nagrody poprzez wiadomość na komunikatorze Messenger. W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora o przyznaniu Nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego , adresu poczty elektronicznej oraz daty i miejsca, gdzie odbywać się będzie uroczystość, na którą Zwycięzca chce zamówić usługi Fotobudki do Rozpuku. Zwycięzca, który nie odpowiedział na przesłaną przez Organizatora wiadomość i/lub nie podał wskazanych Danych Osobowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wysłania, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się Nagrody.
 4. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.

 

 

3. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników (dalej „Dane Osobowe”) są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) .
 2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator.
 3. Uczestnik oświadcza, że został przez Organizatora poinformowany o tym, że:

-Organizator jest administratorem Danych Osobowych,

-Organizator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes Organizator i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia Nagród,

-Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, w tym wręczenia Nagród,

-Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Dane Osobowe Uczestników zostaną usunięte,

-Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać na adres: info@dorozpuku.pl

-podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu,

 1. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem mailowo pod adresem: info@dorozpuku.pl

 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 2. Zrzeczenie się Nagród przez Zwycięzcę jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 3. Nagroda, której otrzymania Uczestnik się zrzekł, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. W razie zrzeczenia się otrzymania Nagrody Zwycięzca nie nabywa roszczenia o zapłatę jej równowartości pieniężnej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą mogły wpływać na prawa nabyte Uczestników.
 6. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa oraz Organizator.
 7. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.02.2019r.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. pl
 2. en